Planète Enfants & Développement///Planète Enfants & Développement///Planète Enfants & Développement

 

Planète Enfants & Développement (PE&D) is a non-profit organization established in 2016 from the merger of two organizations: Planète Enfants (1992) and Enfants & Développement (1984).///Planète Enfants & Développement (PE&D) est une association de loi 1901 née en 2016 de la fusion de 2 associations: Planète Enfants, fondée en 1992 et Enfants & Développement, fondée en 1984.///Tổ chức Planète Enfants & Développement (PE&D) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2016 từ sự sát nhập của 2 tổ chức: Planète Enfants (1992) và Enfants & Développement (1984).

It is an international solidarity organization that dedicates its projects to vulnerable children in order to offer them the necessary conditions for their well-being and their development.///C’est une association de solidarité internationale qui consacre ses projets aux enfants vulnérables pour leur offrir les conditions nécessaires à leur bien-être et à leur épanouissement.///Đây là tổ chức đoàn kết quốc tế thực hiện các dự án vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với mục đích mang lại những điều kiện cần thiết cho hạnh phúc và sự phát triển của các em.

Based in 4 countries, PE&D operates in contexts and with populations which it knows well: in Cambodia since 1984, in Vietnam since 1993, in Nepal since 1997 and in Burkina Faso since 2004.///Implantée dans 4 pays, elle agit dans des contextes et avec des populations qu’elle connait bien: au Cambodge depuis 1984, au Vietnam depuis 1993, au Népal depuis 1997 et au Burkina Faso depuis 2004.///Có văn phòng tại 4 quốc gia, PE&D hiểu rõ bối cảnh cũng như với những đối tượng mà tổ chức hoạt động: ở Campuchia từ năm 1984, ở Việt Nam từ năm 1993, ở Nepal từ năm 1997 và ở Burkina Faso từ năm 2004.

PE&D works with beneficiaries and local actors to build their capacity. All projects aim at the autonomy of individuals and partners in various sectors such as:///PE&D travaille avec les bénéficiaires et les acteurs locaux pour renforcer leurs capacités. Tous les projets visent l’autonomie des personnes et des partenaires et ce dans des secteurs variés:///PE&D làm việc với những người hưởng lợi và các đơn vị làm công tác xã hội tại địa phương để nâng cao năng lực của họ. Tất cả các dự án đều hướng tới sự tự chủ của các cá nhân cũng như các đối tác và trong nhiều lĩnh vực như:

  • Education///Education///Giáo dục

  • Health///Santé///Sức khoẻ

  • Social accompaniment///Accompagnement social///Hỗ trợ xã hội

  • Fight against violence///Lutte contre les violences///Chống lại bạo lực

  • Vocational training and professional insertion///Formation et insertion professionnelle///Đào tạo và hoà nhập môi trường lao động

More specifically in Vietnam, PE&D has been running a project in Ho Chi Minh City since 2010 to support vulnerable families by offering social support services. This project has gradually been developed by integrating a programme of vocational training (in 2013) for young people and another one to support female victims of domestic violence (in 2017).///Plus particulièrement au Vietnam, PE&D mène un projet à Ho Chi Minh ville depuis 2010 pour soutenir les familles vulnérables en proposant des services d’accompagnement social. Ce projet s’est au fur à mesure développé en intégrant un axe de formation professionnelle (en 2013) pour les jeunes et d’accompagnement des femmes victimes de violences domestiques (en 2017).///Đặc biệt hơn tại Việt Nam, PE&D đã và đang thực hiện dự án tại TP. Hồ Chí Minh kể từ năm 2010 nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xã hội. Dự án này đã từng bước phát triển bằng cách kết hợp đào tạo nghề (năm 2013) cho thanh thiếu niên và hoạt động hỗ trợ các nạn nhân nữ của nạn bạo hành gia đình (năm 2017).

PE&D.png
ENGLISH
FRANÇAIS
TIẾNG VIỆT