Who We Are///Qui Sommes-Nous? ///Chúng Tôi Là Ai
 

David Frederick Weil Founder & Chairman///David Frederick Weil Fondateur & Présidant///David Frederick Weil Chủ Tịch & Người Sáng Lập

David Frederick Weil
Founder & Chairman///David Frederick Weil
Fondateur & Présidant///David Frederick Weil Chủ Tịch & Người Sáng Lập

Channing E. Dirckze Co-Founder/Project Director///Channing E. Dirckze Co-Fondateur/Directeur de Projet///Channing E. Dirckze Đồng sáng lập/Giám đốc dự án

Channing E. Dirckze
Co-Founder/Project Director///Channing E. Dirckze
Co-Fondateur/Directeur de Projet///Channing E. Dirckze
Đồng sáng lập/Giám đốc dự án

Mark Hannaford Commercial & Strategy Partner///Mark Hannaford Partenaire Commercial et Stratégique///Mark Hannaford Đối tác thương mại và chiến lược

Mark Hannaford
Commercial & Strategy Partner///Mark Hannaford
Partenaire Commercial et Stratégique///Mark Hannaford
Đối tác thương mại và chiến lược

Dr. Patricia B. Gatbonton Medical Projects Adviser///Dr. Patricia B. Gatbonton Conseillère en Projets Médicaux///Dr. Patricia B. Gatbonton Cố vấn dự án y tế

Dr. Patricia B. Gatbonton
Medical Projects Adviser///Dr. Patricia B. Gatbonton
Conseillère en Projets Médicaux///Dr. Patricia B. Gatbonton
Cố vấn dự án y tế

LE Thi Viet Trinh Project Coordinator///LE Thi Viet Trinh Coordinatrice de Projet///LE Thi Viet Trinh Điều phối viên dự án

LE Thi Viet Trinh
Project Coordinator///LE Thi Viet Trinh
Coordinatrice de Projet///LE Thi Viet Trinh
Điều phối viên dự án

Allie Astell Digital Manager///Allie Astell Directrice du Numérique///Allie Astell Quản lý kỹ thuật số

Allie Astell
Digital Manager///Allie Astell
Directrice du Numérique///Allie Astell
Quản lý kỹ thuật số

Profile →///Profil →///Xem thêm

 

ENGLISH
FRANÇAIS
TIẾNG VIỆT