Privacy & Security///Politique de Confidentialité et de Sécurité///Chính sách bảo mật và an ninh thông tin


This privacy policy sets out how FranceVietNam Initiative uses and protects any information that you give the FranceVietNam Initiative when you use this website.///Cette politique de confidentialité énonce comment l'initiative France-Vietnam utilise et protège toute information que vous donnez à l'Initiative France-Vietnam lorsque vous utilisez ce site.///Chính sách bảo mật này chỉ ra cách mà The FranceVietNam Initiative sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho The FrancVietNam Initiative khi bạn sử dụng trang web này.

The FranceVietNam Initiative is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.///L'Initiative France-Vietnam s'engage à assurer que votre vie privée soit protégée. Nous devrions vous demander de fournir certaines informations par lesquelles vous pouvez être identifié lors de l'utilisation de ce site Web, vous pouvez être assuré qu'il ne sera utilisé que conformément à cette déclaration de confidentialité.///The FranceVietNam Initiative cam kết đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi phải yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định để có thể nhận biết bạn khi bạn sử dụng trang web này, sau đó bạn có thể yên tâm rằng thông tin sẽ chỉ được sử dụng theo quy định của cam kết bảo mật này.

The FranceVietNam Initiative may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes. This policy is effective from 1 January 2017.///L'initiative FranceVietNam peut changer cette politique de temps en temps en mettant à jour cette page. Vous devriez vérifier cette page de temps en temps pour vous assurer que vous êtes satisfait de toute modification. Cette politique prend effet le 1er janvier 2017.///The FranceVietNam Initiative đôi khi có thể thay đổi chính sách này bằng cách cập nhật trang này. Bạn nên kiểm tra trang này theo thời gian để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.

What we collect///Que recueillons-nous?///Thông tin chúng tôi thu thập

We may collect the following information:///Nous pouvons recueillir les informations suivantes:///Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

  • name///Prénom///tên
  • contact information including email address///Les coordonnées, y compris l'adresse électronique///thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email
  • demographic information such as postcode, preferences and interests///Informations démographiques telles que code postal, préférences et intérêts///thông tin cá nhân như mã bưu điện, sở thích và mối quan tâm
  • other information relevant to making grants and providing information///D'autres informations concernant l'octroi de subventions et la fourniture d'informations///các thông tin khác liên quan đến việc tài trợ và cung cấp thông tin

What we do with the information we gather///Que faisons-nous avec les informations recueillies?///Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:///Nous avons besoin de cette information pour comprendre vos besoins et vous fournir un meilleur service, et notamment pour les raisons suivantes:///Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn và đặc biệt vì những lý do sau:

  • Internal record keeping.///Tenue de dossiers internes.///Lưu giữ hồ sơ nội bộ.
  • We may use the information to improve our service///Nous pouvons utiliser les informations pour améliorer notre service.///Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cải tiến dịch vụ của chúng tôi.
  • We may periodically send promotional emails about events or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.///Nous pouvons envoyer périodiquement des courriels promotionnels sur les événements ou d'autres informations que nous pensons susceptibles de vous intéresser en utilisant l'adresse e-mail que vous avez fourni. ///Chúng tôi có thể gửi email quảng cáo định kỳ về các sự kiện hoặc thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm bằng cách sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.
  • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail.///De temps en temps, nous pouvons également utiliser vos informations pour vous contacter à des fins des études de marché. Nous pouvons vous contacter par email, téléphone, fax ou par la poste.///Đôi khi, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn vì mục đích nghiên cứu thị trường. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email, điện thoại, fax hoặc thư.

Security///Sécurité///An ninh thông tin

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.///Nous nous engageons à faire en sorte que vos informations sont en sécurité. Afin d'éviter l'accès ou la divulgation non autorisé, nous avons mis en place des procédures physiques, électroniques et de gestion appropriées pour sauvegarder et sécuriser les informations que nous recueillons en ligne.///Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn việc truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã đưa ra các phương thức vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến.

How we use cookies///Comment utilisons-nous les cookies?///Cách chúng tôi sử dụng Cookie

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.///Un cookie est un petit fichier qui demande l'autorisation d'être placé sur le disque dur de votre ordinateur. Une fois que vous êtes d'accord, le fichier est ajouté et le cookie aide à analyser le trafic Web ou vous permet de savoir quand vous visitez un site particulier. Les cookies permettent aux applications Web de vous répondre en tant qu'individu. L'application Web peut adapter ses opérations à vos besoins, goûts et dégoûts en recueillant et en se rappelant des informations sur vos préférences.///Cookie là một tệp nhỏ yêu cầu được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Khi bạn đồng ý, tệp tin sẽ được thêm vào và cookie sẽ giúp phân tích lưu lượng web hoặc cho bạn biết khi nào bạn truy cập một trang web cụ thể. Cookie cho phép các ứng dụng web phản hồi với bạn như một cá nhân. Ứng dụng web có thể điều chỉnh hoạt động của nó theo nhu cầu, sở thích và không thích của bạn bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.///Nous utilisons les cookies du journal de trafic pour identifier les pages utilisées. Cela nous aide à analyser les données sur le trafic des pages Web et à améliorer notre site Web afin de l'adapter aux besoins des clients. Nous utilisons uniquement cette information à des fins d'analyse statistique, puis les données sont supprimées du système.///Chúng tôi sử dụng nhật ký lưu lượng của cookie để xác định những trang đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải tiến trang web của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho các mục đích phân tích thống kê và sau đó dữ liệu được xóa khỏi hệ thống.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us.///Dans l'ensemble, les cookies nous aident à vous fournir un meilleur site Web, en nous permettant de surveiller les pages que vous trouvez utiles et que vous ne le trouvez pas. Un cookie ne nous permet en aucun cas d'accéder à votre ordinateur ou à toute information qui vous concerne, à l'exception des données que vous souhaitez nous partager.///Nhìn chung, cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn, bằng cách cho phép chúng tôi giám sát các trang mà bạn thấy hữu ích và không hữu ích. Cookie không bao giờ cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, trừ dữ liệu mà bạn chọn chia sẻ với chúng tôi.

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.///Vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser les cookies. La plupart des navigateurs Web acceptent automatiquement les cookies, mais vous pouvez généralement modifier le réglage de votre navigateur pour refuser les cookies si vous préférez. Cela peut vous empêcher de profiter pleinement du site.///Bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie nhưng thường thì bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của bạn để từ chối cookie nếu bạn thích. Điều này có thể ngăn cản bạn tận dụng tối đa trang web.

Links to other websites///Liens vers d'autres sites///Liên kết đến các trang web khác

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.///Notre site Web peut contenir des liens vers d'autres sites d'intérêt. Cependant, une fois que vous avez utilisé ces liens pour quitter notre site, vous devez noter que nous n'avons aucun contrôle sur cet autre site. Par conséquent, nous ne sommes pas responsables de la protection et de la confidentialité de toute information que vous fournissez lors de la visite de ces sites et ceux-ci ne sont pas régis par cette déclaration de confidentialité. Vous devriez faire preuve de prudence et examiner la déclaration de confidentialité applicable au site en question.///Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web quan tâm khác. Tuy nhiên, một khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát trang web đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không bị chi phối bởi cam kết bảo mật này. Bạn nên thận trọng và xem tuyên bố về quyền riêng tư được áp dụng cho trang web nói trên.

Controlling your personal information///Contrôle de vos informations personnelles///Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:///Vous pouvez choisir de restreindre la collecte ou l'utilisation de vos informations personnelles des manières suivantes:///Bạn có thể lựa chọn hạn chế việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn bằng các cách sau:

If you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at info@francevietnaminitiative.org///Si vous avez déjà accepté d'utiliser vos informations personnelles à des fins de marketing direct, vous pouvez changer d'avis à tout moment en nous écrivant ou en nous envoyant un courriel à info@francevietnaminitiative.org///Nếu trước đây bạn đã đồng ý với chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể thay đổi ý kiến của mình bất cứ lúc nào bằng cách viết hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@francevietnaminitiative.org

We will never sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so.///Nous ne vendrons, ne distribuerons ou ne louerons  jamais vos informations personnelles à des tiers à moins que nous n'avons votre permission ou nous ne sommes tenus par la loi de le faire.///Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc được pháp luật yêu cầu.

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please contact us as soon as possible. We will promptly correct any information found to be incorrect.///Si vous pensez que les informations que nous détenons sur vous sont incorrectes ou incomplètes, s'il vous plaît nous écrire ou nous envoyer un courriel dès que possible, à l'adresse ci-dessus. Nous corrigerons rapidement toute information jugée incorrecte.///Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi đang giữ cho bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, hãy viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi càng sớm càng tốt qua địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa kịp thời mọi thông tin được cho là không chính xác.

 

English is the official language of our website, Vietnamese and French are provided as a reference only.///L'anglais est la langue officielle de notre site Web, le vietnamien et le français sont fournis uniquement comme référence.///Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của trang Web chúng tôi, tiếng Việt và tiếng Pháp chỉ được cung cấp để tham khảo.

ENGLISH
FRANÇAIS
TIẾNG VIỆT