Who We Are///Qui Sommes-Nous? ///Chúng Tôi Là Ai
 

David Frederick Weil Founder & Chairman/// David Frederick Weil Fondateur & Présidant/// David Frederick Weil Chủ Tịch & Người Sáng Lập

David Frederick Weil
Founder & Chairman///David Frederick Weil
Fondateur & Présidant///David Frederick Weil Chủ Tịch & Người Sáng Lập

Channing E. Dirckze Co-Founder/Project Director/// Channing E. Dirckze Co-Fondateur/Directeur de Projet/// Channing E. Dirckze Đồng sáng lập/Giám đốc dự án

Channing E. Dirckze
Co-Founder/Project Director///Channing E. Dirckze
Co-Fondateur/Directeur de Projet///Channing E. Dirckze
Đồng sáng lập/Giám đốc dự án

Profile →///Profil →///Xem thêm

Mark Hannaford Commercial & Strategy Partner/// Mark Hannaford Partenaire Commercial et Stratégique/// Mark Hannaford Đối tác thương mại và chiến lược

Mark Hannaford
Commercial & Strategy Partner///Mark Hannaford
Partenaire Commercial et Stratégique///Mark Hannaford
Đối tác thương mại và chiến lược

Profile →///Profil →///Xem thêm

Dr. Patricia B. Gatbonton Medical Projects Adviser/// Dr. Patricia B. Gatbonton Conseillère en Projets Médicaux/// Dr. Patricia B. Gatbonton Cố vấn dự án y tế

Dr. Patricia B. Gatbonton
Medical Projects Adviser///Dr. Patricia B. Gatbonton
Conseillère en Projets Médicaux///Dr. Patricia B. Gatbonton
Cố vấn dự án y tế

LE Thi Viet Trinh Project Coordinator/// LE Thi Viet Trinh Coordinatrice de Projet/// LE Thi Viet Trinh Điều phối viên dự án

LE Thi Viet Trinh
Project Coordinator///LE Thi Viet Trinh
Coordinatrice de Projet///LE Thi Viet Trinh
Điều phối viên dự án

Allie Astell Digital Manager/// Allie Astell Directrice du Numérique/// Allie Astell Quản lý kỹ thuật số

Allie Astell
Digital Manager///Allie Astell
Directrice du Numérique///Allie Astell
Quản lý kỹ thuật số

Profile →///Profil →///Xem thêm

 

ENGLISH
FRANÇAIS
TIẾNG VIỆT