Dr. Patricia B. Gatbonton – Medical Projects Adviser///Dr. Patricia B. Gatbonton – Conseillère en Projets Médicaux///Dr. Patricia B. Gatbonton – Cố vấn dự án y tế

 
 
Patricia B. Gatbonton
 
 

MD, FPCP, FPSEM///MD, FPCP, FPSEM///MD, FPCP, FPSEM

Dr. Gatbonton finished AB Humanities PreMed at UP Diliman and subsequently obtained her medical degree at the University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center (UERMMMC).///Dr. Gatbonton a terminé le programme pré-médical AB Humanities à l’Université des Philippines Diliman et a ensuite obtenu son diplôme de médecine à l’University of the East – Ramon Magsaysay Memorial Medical Center (UERMMMC).///Bác sĩ Gatbonton đã hoàn thành chương trình sơ cấp y tế AB Humanities tại đại học Philippines Diliam và sau đó nhận bằng y tại Trường Đại học University of the East – Ramon Magsaysay Memorial Medical Center (UERMMMC). 

Her internship and internal medicine residency were at the Our Lady of Lourdes Hospital and was Chief Fellow in Endocrinology, Diabetes and Metabolism at the UP Philippine General Hospital.///Elle a complété son stage avec un internat à l’hôpital d’Our Lady of Lourdes. Elle a été chercheuse en chef en Endocrinologie, Diabète et Métabolisme à l’Université des Philippines – Philippine General Hospital.///Bác sĩ Gatbonton đã thực tập và làm việc tại khoa Nội của bệnh viện Our Lady of Lourdes. Bà từng là trưởng nghiên cứu sinh Khoa nội tiết, đái tháo tiểu đường và chuyển hóa tại Trường Đại học Philippines – Philippines General Hospital.

When she returned to Lourdes in 1996, she served as the employee’s physician for 2 years.///En 1996, elle est retournée à Lourdes et a été médecin pour le personnel pendant deux ans.///Năm 1996, bà quay trở lại Lourdes và làm bác sĩ điều trị cho các cán bộ nhân viên của bệnh viện trong 2 năm.

She was training officer of the Department of Medicine for 10 years until 2006.///Elle a été responsable de formation du Département de Médecine pendant 10 ans jusqu'en 2006.///Bà là chuyên viên đào tạo của khoa Y trong suốt 10 năm cho đến năm 2006.

She was appointed as Chairman of the Department in June 2013.///En juin 2013, on l’a nommée présidente de ce Département.///Tháng Sáu năm 2013, bà được bổ nhiệm làm Chủ tịch của khoa.

Dr. Gatbonton was also a Clinical Instructor Part Time at the UERMMMC from 2002-2004.///De 2002 à 2004, Dr. Gatbonton a été professeur clinique à l’Université UERMMMC. ///Từ năm 2002 đến năm 2004, bác sĩ Gatbonton làm giảng viên lâm sàng tại Trường Đại học UERMMMC.

She awarded the Most Outstanding Alumni for Leadership in 2010.///En 2010, elle a reçu un prix accordé aux anciens étudiants les plus remarquables pour leur Leadership.///Năm 2010, bà nhận giải thưởng cựu sinh viên xuất sắc nhất về năng lực lãnh đạo.

Dr. Gatbonton is a past president of the Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism.///Dr. Gatbonton est ancienne présidente de la Société philippine d'Endocrinologie, Diabète et Métabolisme. ///Bác sĩ Gatbonton là cựu chủ tịch của Hiệp hội Khoa nội tiết, đái tháo đường và chuyển hóa Philippine.

She has written extensively on health issues and was editor-in-chief of Health News Magazine and health editor of the Manila Times Publishing Corporation from 2002-2012.///Elle a beaucoup écrit sur les problèmes de santé et a été rédactrice en chef du HealthNews Magazine. Elle fut également rédactrice pour la santé du Manila Times Publishing Corporation de 2002 à 2012. ///Bà đã viết rất nhiều bài viết về các vấn đề sức khỏe và từng là tổng biên tập của tạp chí sức khỏe HealthNews và biên tập viên chuyên mục sức khỏe của Công ty Cổ phần Xuất bản Manila Times từ 2002 đến 2012.

For the last five years, she has been the chief copy editor of the Journal of the ASEAN Federation of Endocrine Societies.///Ces cinq dernières années, elle est relectrice en chef du Journal de la Fédération de Sociétés Endocriniennes de l’ANASE.///Năm năm qua, bà là tổng biên tập Tạp chí của Liên hiệp các Khoa nội tiết Đông Nam Á.

Dr. Gatbonton is a past and current member of the advisory board and speaker’s bureaus for Merck Serono, Eli Lilly, Novartis, Glaxo Smith Kline, and Abbott, enjoys the speakers’ Circuit and participates in clinical trials both locally and in the ASEAN region.///Dr. Gatbonton est un membre ancien et actuel du comité de conseil, et fait partie des orateurs, pour Merck Serono, Eli Lilly, Novartis, Glaxo Smith Kline et Abbott. Elle s'implique avec plaisir dans le circuit des orateurs, et participe à des essais cliniques locales et dans la région de l’ANASE.///Bác sĩ Gatbonton đang là thành viên của ban cố vấn và hân hạnh là diễn giả cho các sự kiện của các công ty hoạt động trên thế giới như Merck Serono, Eli Lilly, Novartis, Glaxo Smith Kline, và Abbott. Bà cũng tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng tại địa phương và trong khu vực Đông Nam Á.

When she isn’t seeing patients, traveling, or writing, she dives the open waters of the Philippine archipelago and plays the flute.///Quand elle ne s’occupe pas de ses patients, ne voyage ni n’écrit pas, elle fait de la plongée dans l'archipel philippin ou joue de la flûte.///Khi không khám chữa bệnh, đi du lịch hay viết báo, bà lặn ở quần đảo Philippines và chơi sáo.

 
ENGLISH
FRANÇAIS
TIẾNG VIỆT