“ANH CHI EM” MICROFINANCE PROGRAM - A MEASURE OF POVERTY REDUCTION IN DIEN BIEN, VIETNAM///”ANH CHI EM” MICROFINANCE SOCIALE - UNE MESURE DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ À DIEN BIEN, VIETNAM///CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG VI MÔ “ANH CHỊ EM” - MỘT BIỆN PHÁP XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI ĐIỆN BIÊN

Anh Chị Em - Chương trình tín dụng vi mô - Dân tộc Thái ở Điện Biên
Anh Chị Em - Chương trình tín dụng vi mô - nông nghiệp
Training course///Cours de formation///Lớp tập huấn
Anh Chị Em - Chương trình tín dụng vi mô - Lớp tập huấn 2
Anh Chị Em - Chương trình tín dụng vi mô - Chăn nuôi sản xuất
Anh Chị Em - Chương trình tín dụng vi mô - Họp mặt giữa địa phương Điện Biên và tổ chức NGO Entrepreneur du Monde
Anh Chị Em - Chương trình tín dụng vi mô - Lớp tập huấn về chăn nuôi an toàn
Anh Chị Em - Chương trình tín dụng vi mô - buôn bán
Anh Chị Em - Chương trình tín dụng vi mô - Hội chợ quảng bá sản phẩm của người dân tộc Thái
ENGLISH
FRANÇAIS
TIẾNG VIỆT