Life Project 4 Youth

Nowadays, in the world, 1.2 billion Youth are between 15 and 24 years old.///Aujourd’hui, dans le monde, 1,2 milliards de Jeunes ont entre 15 et 24 ans.///Ngày nay trên thế giới có 1,2 tỷ thanh niên độ tuổi từ 15 đến 24.

1 out of 2 suffers from malnutrition, illness and violence.///1 jeune sur 2 est victimes de malnutrition, de maladies ou de violence.///1 trên 2 trẻ là nạn nhân của suy dinh dưỡng, bệnh tật và bạo hành.

$1.9/day corresponds to the poverty line below which 1 billion Young people will be living in 2025.///1,5€/jour correspond au seuil de pauvreté sous lequel vivront 1 milliard de Jeunes en 2025.///1,5 euro một ngày tương đương với ngưỡng nghèo mà theo đó sẽ có 1 tỷ trẻ sống dưới ngưỡng nghèo vào năm 2025.

To respond to this emergency, a group of friends, entrepreneurs and Youth, in Europe, Asia and the United States, have created Life Project 4 Youth, a movement that is 100% dedicated to the integration of Youth coming from extreme poverty and exclusion (children with disabilities, orphans, offenders, migrants, single mothers).///Pour répondre à cette situation d’urgence, un groupe d’amis, d’entrepreneurs et de Jeunes, en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ont créé Life Project 4 Youth (LP4Y), un mouvement 100 % dédié à l’intégration de Jeunes de 17 à 24 ans issus de la grande pauvreté et victimes d’exclusion.///Để đối phó với tình trạng khẩn cấp này, một nhóm bạn, doanh nhân, và thanh niên từ châu Âu, châu Á và Hoa Kỳ đã sáng lập tổ chức Life Project 4 Youth (LP4Y), một phong trào 100% dành riêng cho việc hội nhập của Thanh niên độ tuổi từ 17 đến 24 có hoàn cảnh khó khăn và là nạn nhân của sự xa lánh “excluded victime” (trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, người phạm tội, người di cư, mẹ đơn thân).

LP4Y believes that all Young people have potential, and that empowering them with an entrepreneurial mindset will make them actors of their lives and allow them to contribute to an inclusive, sustainable and prosperous world.///LP4Y est convaincu du potentiel de tous les Jeunes. En expérimentant avec eux les valeurs entrepreneuriales, ils deviennent acteurs de leur propre vie et contribuent à un monde plus inclusif, durable et prospère.///LP4Y tin rằng mọi Thanh niên đều có tiềm năng. Bằng cách trải nghiệm các giá trị khởi nghiệp, họ sẽ làm chủ cuộc sống và đóng góp cho một thế giới toàn diện, bền vững và thịnh vượng hơn.

Every Young adult who joins one of the LP4Y centers will benefit from an innovative pedagogy based on entrepreneurship, called "Professional Training for Entrepreneurs", which includes 2 educational paths:///Chaque Jeune qui rejoint un des centres LP4Y va bénéficier d’une pédagogie innovante basée sur l’entrepreneuriat, appelé “Professional Training for Entrepreneurs”, ce qui comprend 2 parcours pédagogiques:///Mỗi Thanh niên tham gia vào một trong những Trung tâm LP4Y sẽ được hưởng nền giáo dục sáng tạo dựa trên tinh thần khởi nghiệp được gọi là “Professional Training for Entrepreneurs” mà trong đó có 2 chương trình giáo dục:

-       Life Project Center: deployed in urban poverty areas, this path includes 9 months of apprenticeship and 3 months of employment support. It is based on 3 pillars: Work, Guide and Learn.///- Life Project Center : déployé dans les zones de pauvreté urbaines, ce parcours comprend 9 mois d’apprentissage, puis 3 mois d’accompagnement à l’emploi. Il s’appuie sur 3 piliers : Work, Guide et Learn.///- Life Project Center: được thực hiện ở các vùng nghèo của đô thị, chương trình này bao gồm 9 tháng học và 3 tháng hỗ trợ việc làm. Nó dựa trên 3 trụ cột chính là “Work” Làm việc, “Guide” Định hướng và “Learn” Học tập.

-       Green Village: adapted to the needs of Youth in rural areas, this intensive training consists of 3 months of apprenticeship, then 1 month of support to employment. It is based on 3 pillars: Work, Guide and Community Services. More than centers, the Green Villages are eco-villages in which natural and traditional building methods are used, respecting the environment and with a view to creating a circular economy. This model benefits the local community for whom information sessions are organized to raise awareness.///- Green Village : adapté aux besoins des Jeunes en milieu rural, ce parcours est constitué de 3 mois d’apprentissage, puis 1 mois d’accompagnement à l’emploi. Il s’appuie sur 3 piliers : Work, Guide et Community Services. Plus que des centres, les Green Villages sont des éco-villages dans lesquels des méthodes de construction naturelles et traditionnelles sont utilisées, respectant l'environnement et visant à créer une économie circulaire. Ce modèle profite à la communauté locale pour laquelle des séances d’information sont organisées pour sensibiliser.///- Green Village: thích hợp cho nhu cầu của Thanh niên ở nông thôn, chương trình giáo dục này được hình thành từ 3 tháng học và 1 tháng hố trợ việc làm. Nó dựa trên 3 trụ cột chính là “Work” Làm việc, “Guide” Định hướng và “Community Services” Dịch vụ cộng đồng. Không chỉ là trung tâm, các Green Village còn là những ngôi làng sinh thái mà ở đó các phương pháp xây dựng tự nhiên và truyền thống được sử dụng, thân thiện với môi trường và tạo ra nền kinh tế tuần hoàn. Mô hình này mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương và nhiều phiên thông tin sẽ được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người.

Throughout their educational path, the Youth are accompanied by a coach. Many tools and facilities are put in place so they develop all the key skills for their employability, regain self-confidence, and start to build their future.///Tout au long de leur parcours, les Jeunes sont accompagnés par un coach. De nombreux outils et dispositifs sont mis en place afin que les Jeunes développent toutes les compétences clés à leur employabilité, regagnent confiance en eux et commencent à construire leur avenir.///Xuyên suốt quá trình học, các Thanh niên sẽ được đồng hành bởi một huấn luyện viên. Rất nhiều các công cụ và thiết bị sẽ được sử dụng để Thanh niên có thể phát triển tất cả các kỹ năng quan trọng phục vụ cho việc tìm kiếm việc làm, hoàn thiện bản thân và bắt đầu xây dựng tương lai của họ.

For the last 10 years, LP4Y has settled 26 Life Project Centers and 3 Green Villages in more than 8 countries in Asia and Southeast Asia. LP4Y has developed an ecosystem for the social and professional integration of Young people: more than 200 institutional, university, corporate or individual partners commit themselves through various actions to support these young people and to reduce poverty in a sustainable way.///Depuis 10 ans, LP4Y a installé 26 “Life Project Centers” et 3 “Green villages” dans plus de 8 pays d'Asie et d'Asie du Sud-Est. LP4Y a développé un écosystème en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des Jeunes : plus de 200 partenaires institutionnels, universitaires, corporate, ou particuliers s’engagent à travers différentes actions pour accompagner ces Jeunes et réduire durablement la pauvreté.///Trong 10 năm qua, LP4Y đã xây dựng 26 “Life Project Center” và 3 “Green village” trên hơn 8 quốc gia châu Á và Đông Nam Á. LP4Y đã phát triển một hệ sinh thái dành cho việc hoà nhập xã hội và việc làm của Thanh niên: hơn 200 tổ chức, trường đại học, doanh nghiệp hay các cá nhân đối tác cam kết thông qua các hoạt động khách nhau để giúp đỡ các Thanh niên này và giảm nghèo một cách bền vững.

More than 2,500 Youth were accompanied to their insertion in the decent professional world. More than 21,000 people were positively impacted and improved their living conditions.///Plus de 2 500 Jeunes ont été accompagné vers leur insertion dans le monde professionnel décent. Plus de 21 000 personnes ont été impacté positivement et ont amélioré leurs conditions de vie.///Hơn 2 500 Thanh niên đã hoà nhập vào môi trường lao động. Hơn 21 000 người nhận được ảnh hưởng tích cực từ dự án và cải thiện điều kiện sống của họ.

Logo_LP4Y.gif
ENGLISH
FRANÇAIS
TIẾNG VIỆT