BATIK International

BATIK International is a French association created in 1998. The NGO creates links of stakeholders from Europe, Asia and the Mediterranean by building solidarity projects in France, Vietnam and several North African countries.///BATIK International est une association française créée en 1998. Elle tisse des liens des actrices et acteurs d’origine d'Europe, d'Asie et de Méditerranée en construisant des projets de solidarité en France, au Vietnam et plusieurs pays d’Afrique du Nord.///BATIK International là một hiệp hội của Pháp được thành lập năm 1998. Tổ chức kết nối các cá nhân và tổ chức liên quan đến từ châu Âu, châu Á và khu vực biển Địa Trung Hải bằng cách xây dựng các dự án đoàn kết tại Pháp, Việt Nam và một số quốc gia Bắc Phi.

BATIK International implements international projects to promote the socio-economic integration of the most vulnerable populations (women, young people, migrants, seniors, etc.), in close partnership with local organizations.///BATIK International met en œuvre des projets internationaux afin de favoriser l’insertion socio-économique des populations les plus vulnérables (femmes, jeunes, migrant.e.s, personnes âgé.e.s, etc.), en partenariat étroit avec des organisations locales.///BATIK International thực hiện các dự án quốc tế nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế - xã hội của một bộ phận dân số dễ bị tổn thương nhất (phụ nữ, trẻ em, người di cư, người cao niên, v.v.), và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức địa phương.

Present in Vietnam since 2002, in Hà Nội, it has coordinated several projects in the fields of integration and vocational training through an international mobility program in the textile, hotel and ecotourism sectors; support to the creation of income-generating activities for women from the H'Mông ethnic minority through crafts and community development; and a project to support Corporate Social Responsibility.///Présente au Vietnam depuis 2002, à Hà Nội, elle a coordonné plusieurs projets dans les domaines de l’insertion et formation professionnelle par un programme de mobilité internationale dans les secteurs du textile, de l’hôtellerie et de l’écotourisme; l’appui à la création d’activités génératrices de revenus de femmes issues de la minorité ethnique H'Mông par l’artisanat et de le développement communautaire ainsi qu’un projet d’appui à la Responsabilité Sociale des Entreprises.///Có mặt tại Việt Nam từ năm 2002 tại Hà Nội, tổ chức đã điều phối một số dự án trong các lĩnh vực hội nhập và đào tạo nghề thông qua một chương trình vận động quốc tế trong lĩnh vực dệt, khách sạn và du lịch sinh thái ; hỗ trợ tạo ra các hoạt động tạo thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số H’Mông qua thủ công và phát triển cộng đồng cũng như một dự án hỗ trợ Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp.

BATIK International is coordinating the Phụ Nữ project (since 2014) in two provinces of northern Vietnam. The project aims to improve the living and working conditions of women migrant workers in the formal sector through empowerment and access to rights to improve their ability to act and to choose their daily lives and future. The project is carried out in partnership with French NGO GRET (Groupe de Recherche et d’Echange Technologique), CDI (Center for Development and Integration), Workers' Union of 2 provinces Hai Duong and Vinh Phuc, as well as the Vinh Phuc Women's Union.///Actuellement, BATIK International coordonne le projet Phụ Nữ (depuis 2014) dans deux provinces du Nord du Vietnam. Le projet vise à améliorer des conditions de vie et de travail des femmes ouvrières migrantes du secteur formel par l’empowerment et l’accès aux droits pour assurer l’amélioration de leur capacités d’agir et de choisir sur leur quotidien et leur avenir. Le projet est réalisé en partenariat avec le Gret (Groupe de Recherche et d’Echange Technologique), le CDI (Center for Development and Integration), le Syndicat des Travailleurs de Hai Duong et Vinh Phuc, ainsi que l’Union des Femmes de Vinh Phuc.///Hiện tại, BATIK International phát triển dự án Phụ Nữ (từ 2014) tại 2 tỉnh phía Bắc Việt Nam. Dự án nhằm mục đích nâng cao điều kiện sống cũng như làm việc của các công nhân nữ nhập cư trong khu vực chính thức qua trao quyền và việc tiếp cận luật để cải thiện khả năng hành động và lựa chọn cuộc sống hàng ngày và tương lai của họ. Dự án được thực hiện với sự hợp tác của hiệp hội của Pháp GRET (Groupe de Recherche et d’Echange Technologique), Trung tâm phát triển và hội nhập CDI (Center for Development and Integration), Liên minh công nhân tỉnh Hải Dương và Vĩnh Phúc cũng như Hội liên hiệp Phụ Nữ tỉnh Vĩnh Phúc.

logo-batik.png
ENGLISH
FRANÇAIS
TIẾNG VIỆT